Tournament Score

Contact

+91 8335910200

Carrom Tournament Score

Play/Point

0 /2
Sujay Das & Arindam Kayat
0 /0
Debjit Kayet & Rajat Mukjerjee
0 /0
Amiyo Kangso Banik & Prabir Banik
0 /0
Arumay Pal & S.K. Ibrahim
0 /0
Avijit Chakraborty & Shohan Shom
0 /1
Tapan Basak & Samiran Kayet
0 /2
Indarjit Basak & Amal Kayet
0 /0
Kartick Das & Goutam Majumdar
0 /0
Kishor Nayak & Sanjoy Shaboo
0 /2
Madan Banik & Raju Mondal
0 /1
Malay Dutta & Rajib Das
0 /0
Partha Poddar & Mukhesh Mishra(Guddu)
0 /2
Rabindranath Manna & Jhantu Majumdar
0 /0
Saikat Pal & Surojit Chowdhury
0 /0
Sandip Khan & Tarun Banerjee
0 /2
Sayan Kansa Banik & Asim Som
0 /0
Shibnath Bhattacharya & Anupam Chakraborty
0 /2
Shymal Kayet & Koushik Kayet
0 /0
Somnath Manna & Shyamal Barui
0 /4
Sujit Bhattacharya & Sanjay Chakroborty
0 /0
Sumit Saha Banik & Samar Das

Tournament Player List

 • Sujay Das
 • Arindam Kayat
 • Debjit Kayet 
 • Rajat Mukjerjee
 • Amiyo Kangso Banik 
 • Prabir Banik
 • Arumay Pal 
 • S.K. Ibrahim
 • Avijit Chakraborty
 • Shohan Shom
 • Tapan Basak 
 • Samiran Kayet
 • Indarjit Basak 
 • Amal Kayet
 • Kartick Das 
 • Goutam Majumdar
 • Kishor Nayak
 • Sanjoy Shaboo
 • Madan Banik
 • Raju Mondal
 • Malay Dutta
 •  Rajib Das
 • Partha Poddar
 • Mukhesh Mishra(Guddu)
 • Rabindranath Manna
 • Jhantu Majumdar
 • Saikat Pal
 • Surojit Chowdhury
 • Sandip Khan
 • Tarun Banerjee
 • Sayan Kansa Banik
 • Asim Som
 • Shibnath Bhattacharya
 • Anupam Chakraborty
 • Shymal Kayet
 • Koushik Kayet
 • Somnath Manna 
 • Shyamal Barui
 • Sujit Bhattacharya
 • Sanjay Chakroborty
 • Sumit Saha Banik
 • Samar Das